Cele Fundacji

Celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu śpiączki, stanu wegetatywnego, stanu obniżonej świadomości, zespołu zamknięcia, udaru mózgu oraz innych chorób neurologicznych powodujących ograniczenie świadomości bądź zaburzenia komunikacji oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz poprawy jakości życia wyżej wymienionej grupy osób.

Co to oznacza w praktyce? Czym jest jakość życia tych osób? W naszym rozumieniu, głównym celem jest zrobić co tylko możemy, aby osobom, którym towarzyszymy chociaż na chwilkę było milej, przyjemniej, aby pojawił się (może wewnętrznie) uśmiech. Realizujemy nasze cele na wiele sposobów, na przykład poprzez:

  • Organizowanie na terenie całej Polski grup wolontariuszy, którzy będę wspierać opiekę, rehabilitację oraz poprawiać jakość życia osób w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole zamknięcia, po udarach mózgu zarówno tych przebywających we własnych domach, jak i w ośrodkach.
  • Propagowanie rzetelnej wiedzy na temat śpiączki, stanu wegetatywnego, stanu obniżonej świadomości, zespołu zamknięcia, udaru mózgu, ryzyka ich wystąpienia, czynników sprzyjających jego wystąpieniu. Propagowanie zachowań prozdrowotnych przeciwdziałających wystąpieniu udarowi mózgu. Rozpowszechnianie rezultatów badań naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole zamknięcia, z udarem mózgu, oraz z zaburzeniami świadomości.
  • Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez prowadzenie portalu internetowego oraz telefonicznej infolinii. Tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla chorych oraz ich opiekunów, w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki itp.), internet oraz bezpośrednie szkolenia, warsztaty, spotkania;
  • Pomoc w doborze i otrzymaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych urządzeń ułatwiających komunikację i opiekę nad chorym.
  • Organizacja szkoleń pielęgniarsko-rehabilitacyjnych dla rodzin i opiekunów osób w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole zamknięcia, po udarze mózgu. organizowanie zajęć z psychoterapii, terapii ruchowej oraz szkoleń dla rodzin i opiekunów chorych osób. Finansowanie usług związanych z poprawą ich kondycji fizycznej i psychicznej.
  • Organizowanie warsztatów, konferencji, szkoleń dla personelu medycznego oraz terapeutycznego (pedagog, logopeda, psycholog, terapeuta, itd.) zajmującego się osobami w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole zamknięcia oraz po udarach mózgu.
  • Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, pielgrzymek, spotkań, zjazdów, prelekcji, wystaw związanych z celami Fundacji. Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów do placówek kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, itd. osób w śpiączce, stanie wegetatywnym, stanie obniżonej świadomości, zespole zamknięcia, po udarze mózgu w celu minimalizowania wykluczenia społecznego oraz poprawy jakości życia.
  • Wszystkie podejmowane przez fundację działania mają na celu poprawę jakości życia osób po śpiączce oraz Ich rodzin i Najbliższych.